วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนสู่แหล่งพื้นที่การเกษตรโดยลงหินคลุก สายนานายนาย คำมีอ่อนบ้านห้วยโกเตี้ย ถึงบ้านนายสวัสดิ์ พรมเวียง บ้านโนนศรีทอง หมู่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนสู่แหล่งพื้นที่การเกษตรโดยลงหินคลุก จากนานายสาคร ดาหนองเป็ด ถึง นานายสมาน เวียงจันทร์ หมู่ ๔ บ้านโนนศรีสง่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร จากนานายยอด ชื่นสบายถึงนานางสุทัศ ลุนวงศ์ หมู่ ๑ บ้านหนองเป็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนสู่แหล่งพื้นที่การเกษตรโดยลงหินคลุก จากนานายประยูน สิงห์ลีถึงไร่นายชินกร คำยา หมู่ ๓ บ้านโนนสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการปลูกไผ่มงคลล้านต้นหน้าฝนปีนี้ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2563
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ตามโครงการปลูกไผ่ล้านต้นหน้าฝนปีนี้ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร จากไร่นางสำราญ อุสิงห์ ถึงไร่นางบุญน้วม ชำนาญพล หมู่ ๕ บ้านโนนศรีทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนสู่แหล่งพื้นที่การเกษตรโดยลงหินคลุก จากบ้านนางพินิจ เฉลิมมิตรถึงไร่นายสริด พันธ์หนองเป็ด หมู่ ๓ บ้านโนนสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
ซื้อเครื่องไทยธรรมผ้าอาบน้ำฝนตามโครงการวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
จ้างเหมาจัดเตรียมรถเครื่องเสียงขบวนแห่เทียนพรรษา ตามโครงการกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง