วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานอุปกรณ์เครื่องเขียน เพื่อใช้ในกิจของกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานอุปกรณ์เครื่องเขียน เพื่อใช้ในกิจของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
จ้างโครงการขุดลอกขดน้ำอ้อม บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน ราชินี ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร จากบ้านภูนกเขียนถึงเขตตำบลวังชมภู หมู่ ๗ บ้านภูนกเขียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายที่ ๑ จากวัดป่าศิลาวิเวก ? เขตบ้านเตาไห ต.ถ้ำวัวแดง สายที่ ๒ จากฝายน้ำล้นบ้านโนนศิลา ? บ้านนายบัวลอย จันทร์เกิด สายที่ ๓ จากบ้านนายบุญเทิน ลาดกั่ว? คุ้มโนนบก บ้านห้วยเชือก สายที่ ๔ ด้านทิศตะวันตกออกวัดป่าสันติธรรม หมู่ที่ ๘ บ้านโนนศิลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร จากโรงเรียนราษฎร์บำรุงบ้านโนนมะค่าถึงบ้านภูนกเขียน หมู่ ๖ บ้านโนนมะค่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย์ ทรายอะเบท,น้ำเคมีพ่นหมอกควัน เพื่อใช้ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ภายในตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2563
จ้างโครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะห้วยโป่ง บ้านโนนศิลา หมู่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน ( หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ) เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง