วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ ในวันที่ 16 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
จ้างเหมารถปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน เพื่อรับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมอบรมและศึกษาดูงานตามโครงการโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ฯระหว่างวันที่ 16-18 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
จ้างโครงการขุดลอกลำห้วยโป่งตอนบน บ้านโนนมะค่า หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าใหญ่ อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมอาหารว่างสำหรับผู้เข้าร่วมอบรมตามโครงการเพิ่มศักยภาพให้แก่คณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลท่าใหญ่ ประจำปี พ.ศ.2563 ในวันที่ 15 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
จ้างเหมารถเพื่อรับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมอบรมและศึกษาดูงานตามโครงการเพิ่มศักยภาพให้แก่คณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลท่าใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
จ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต จากบ้านนายแสงเพชร หล้ากุ้ยถึงศาลากลางหมู่บ้าน บ้านโนนสำราญ หมู่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (บันไดเหล็กอลูมิเนียม) เพื่อใช้ในกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (เครื่องตัดหญ้า) เพื่อใช้ในกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
จ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต จากบ้านนายบุญจันทร์ คำโยกถึงบ้านนายสุนทร อุตพรม บ้านโนนศรีทอง หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานอุปกรณ์เครื่องเขียน เพื่อใช้ในกิจของกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง