วันที่
ชื่อเรื่อง
3  มี.ค. 2563
ซื้อถ้วยรางวัล ตามโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนท่าใหญ่เกมส์ ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2563
ซื้อเครื่องดื่ม น้ำแข็งฯลฯ ตามโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนท่าใหญ่เกมส์ ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2563
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่และสนามแข่งขันกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนท่าใหญ่เกมส์ ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนท่าใหญ่เกมส์ ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายบุญมี ครองโชคถึงบ้านนายสุรพล ต้นแป๊ะ หมู่ ๒ บ้านห้วยข่าเฒ่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๕ บ้านโนนศรีทอง จากบ้านนางอ่อน อุตพรมถึงบ้านนางภาวนา โคตรเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านโนนศรีสง่า จากบ้านนายสมาน แสนงสุดตา ถึงโรงเลี้ยงไหมนางวันนา กลางเมืองขวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ หมู่ ๘ บ้านโนนศิลา จากบ้านนายสมเด็จ ช่างทองคำถึงบ้านนายสังขร ขุนแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ทรายอะเบท,น้ำยาเคมีพ่นหมอกควัน) เพื่อใช้ในการกำจัดลูกน้ำ ยุงลาย และป้องกันโรคไข้เลือดออกภายในเขตตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนสู่แหล่งพื้นที่การเกษตรโดยลงหินคลุก หมู่ ๗ บ้านภูนกเขียน สายนานายบัวภา ลาดขามป้อม ถึงฝายดินห้วยข่าเฒ่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง