วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2566
ซื้อธงชาติไทยและธงตราสัญลักษณ์ ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.63-019 สายทางบ้านห้วยข่าเฒ่า - บ้านโนนศรีทอง หมู่ที่ 5 บ้านโนนศรีทอง ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย ภายในตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ ประจำเดือน สิงหาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2566
จ้างปรับปรุงถนนสู่พื้นที่การเกษ๖รโดยลงหินคลุก จากนานายอำพร สาริมา - นานายบุญเรียง ดาหนองเป็ด หมู่ที่ 1 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2566
จ้างปรับปรุงถนนสู่พื้นที่การเกษตรโดยการลงหินคลุก จากนานายคำพันธ์ ใสหนองเป็ด - นานายอนุเทียน สุขสาร บ้านหนองเป็ด หมู่ที่ 1 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2566
จ้างปรับปรุงถนสู่พื้นที่การเกษตรโดยลงหินคลุก จากนานายทวี ดาหนองเป็ด - นานางละออง ทองหนองเป็ด บ้านหนองเป็ด หมู่ที่ 1 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง