วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ก.พ. 2566
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2566
จ้างเหมาบริการจัดทำเว็บไซต์ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2566
จ้างโครงการเสริมผิวทางแอลฟัลต์คอนกรีต จากบ้านนางสมใจ พลยางนอก ถึง บ้านนายขูรู พลยางนอก บ้านห้วยเชือก หมู่ที่ 9 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2566
จ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต จากบ้านนางหนูลักษณ์ ยศรุ่งเรือง ถึง บ้านนางจำนงค์ กวางสูงเนิน บ้านหนองเป็ด หมู่ที่ 1 ตำบลท่าใหญ่ ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 4 ซม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2566
จ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตจากบ้านนายอุดร ชัยนา ถึง บ้านนายเรืองเดช ตาปราบ บ้านห้วยเชือก หมู่ที่ 9 ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 204 เมตร หนา 4 ซม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 816 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2566
จ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต จากบ้านนาย สุพจน์ แก้วพรม ถึง บ้านนายทองศรี ขันนอก บ้านห้วยโกเตี้ย หมู่ที่ 11 ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 205 เมตร หนา 4 ซม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 820 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2566
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่และสนามแข่งขันกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2566
เหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่
27  ม.ค. 2566
ซื้อไม้ดอกไม้ประดับ,ปุ๋ยและดินปลูกต้นไม้ ตามโครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเกษตร ตามโครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง