วันที่
ชื่อเรื่อง
4  เม.ย. 2567
เช่าเช่าพื้นที่อินเตอร์เน็ตและต่ออายุโดเมนเนม ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2567
จ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต จากบ้านนางชม วิไลชนม์ - บ้านนายกี ศรีชัยภูมิ บ้านโนนศรีสง่า หมู่ที่ 4 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวักชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2567
จ้างเหมาโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนสำราญ - บ้านภูนกเขียน รหัสทางหลวงท้องถิ่น 63-001 บ้านภูนกเขียน หมู่ที่ 7 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ ประจำเดือน เมษายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2567
จ้างเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต จากบ้านนายโอนก ดีหนองเป็ด ถึง บ้านนางอนงค์ สุธรรมา บ้านหนองเป็ด หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2567
จ้างเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต สายจากทางหลวงหมายเลข 2359 ถึง บ้านนายหลอด ดาหนองเป็ด บ้านหนองเป็ด หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2567
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.63-001 สายทาง บ้านโนนสำราญ-บ้านภูนกเขียน หมู่ที่ 7 บ้านภูนกเขียน ตำบลท่าใหญ่
20  มี.ค. 2567
จ้างจ้างเหมารถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รถตู้) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2567
จ้างเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต จากบ้านนายคำ แก้วทอง ถึง บ้านนายสมบัติ อุ่นเกิด บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2567
จ้างปรับปรุง ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร บ้านภูนกเขียน หมู่ที่ 7 จำนวน 6 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง