วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.ค. 2563
ซื้อเครื่องไทยธรรมผ้าอาบน้ำฝนตามโครงการวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
จ้างเหมาจัดเตรียมรถเครื่องเสียงขบวนแห่เทียนพรรษา ตามโครงการกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
ซื้อน้ำดื่ม,น้ำแข็งสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
จ้างเหมาจัดเตรียมและตกแต่งรถขบวนแห่เทียนพรรษา ตามโครงการกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์ LED TV แบบ SMART TV เพื่อใช้ในกิจการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร ชนิดถุง สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร ชนิดถุง สำหรับเด็กนักเรียนในสังกัด สพฐ. เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร จากไร่นางทองม้วน สิงห์ชัยถึงไร่นายสมศักดิ์ ซ้ายหนองขาม หมู่ ๔ บ้านโนนศรีสง่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการถมดินคันทางสระน้ำสาธารณะหนองเป็ด หมู่ ๑ บ้านหนองเป็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง