วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
ซื้อเก้าอี้สำนักงาน (เก้าอี้ผู้บริหาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เครื่องโทรทัศน์ แอล อี ดี ( LED TV ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
ซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์เพื่อใช้ในกองสวัสดิการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
ซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์เพื่อใช้ในกิจของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
ซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุโครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน ราชินี ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) นมUHT ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซีซี รสจืดชนิดกล่อง สำหรับโรงเรียนภายในเขตตำบลท่าใหญ่ สำหรับเดือนตุลาคม 2562 (นมปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) นม UHT รถจืด ขนาดบรรจุ 200 ซีซี รสจืด ชนิดกล่อง สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง