วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำพระบรมฉายาลักษณ์และป้ายไวนิล ตามโครงการพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายด้านทิศตะวันออกหมู่บ้าน ถึงสะพานข้ามลำน้ำเจา หมู่ ๓ บ้านโนนสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2562
ซื้อผ้าประดับสำหรับตกแต่ง ตามโครงการพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ ๖ บ้านโนนมะค่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่และสนามแข่งขันกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต จากบ้านนายคนึง ครองวงค์ ถึงโรงเรียนราฎษ์บำรุง หมู่ ๖ บ้านโนนมะค่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต จากบ้านนางหม้อ เหมเมืองกลาง ถึงบ้านนายแหลม กุลวิเศษ หมู่ ๑ บ้านหนองเป็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะหมู่บูชา จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง