วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ม.ค. 2563
จ้างออกแบบและรับรองแบบแปลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุซ่อมแซมระบบประปา ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ประจำรถน้ำเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ภายในตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียน สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมอาหารว่างตามโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง