วันที่
ชื่อเรื่อง
25  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสระหนองเป็ด หมู่ ๑ บ้านหนองเป็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนสู่แหล่งพื้นที่การเกษตรโดยลงหินคลุก จากสะพานข้ามลำน้ำเจาถึงไร่นางลาวัลย์ แดงสกุล หมู่ ๑ บ้านหนองเป็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายคลองส่งน้ำ ถึง นานางวิจิตร ดวงแก้ว บ้านโนนศิลา หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง แบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) คุ้มโนนกระต่าย หมู่ ๑ บ้านหนองเป็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร จากบ้านนายบัวสร ปักชัยภูมิ ถึงไร่นางสำราญ อุสิงห์ หมู่ ๗ บ้านภูนกเขียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ หลังที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการติดตั้งประตูระบายอากาศ (แอร์วาล์ว) ท่อส่งน้ำ สถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า หมู่ ๘ บ้านโนนศิลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต หมู่ที่ ๘ บ้านโนนศิลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง