วันที่
ชื่อเรื่อง
14  พ.ย. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่าง สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2562
จ้างเหมาขนย้ายรถขุดตีนตะขาบจากที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ เพื่อไปปฏิบัติงานตามโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน บ้านโนนศรีทอง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2562
จ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต จากบ้านนายสุชาติ เทือกหันถึงบ้านนายลิ พันธุ์หนองเป็ด หมู่ ๑๐ บ้านโนนสำราญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2562
จ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต จากบ้านนายสมาน แสงสุดตาถึงบ้านนายสุริยะ คำสีทา หมู่ ๔ บ้านโนนศรีสง่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2562
จ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต จากบ้านนายลิ พันธุ์หนองเป็ดถึงบ้านนายทองแดง ดาหนองเป็ด หมู่๑๐ บ้านโนนสำราญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2562
จ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต จากบ้านนายยุญเส็ง เทพตาแสงถึงบ้านนายคำรวย บุญประคม หมู่ ๑๑ บ้านห้วยโกเตี้ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2562
จ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต จากบ้านนางบังอร สุภาพถึงบ้านนายสรรค์ วิไลชนม์ หมู่ ๔ บ้านโนนศรีสง่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2562
ซื้อซื้อน้ำดื่ม สำหรับประชาชนและผู้เข้าร่วมงานตามโครงการจัดงานวันลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2562
จ้างเหมาจัดเตรียมเวทีพร้อมเครื่องเสียงตามโครงการกิจกรรมประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง