วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสตำบลท่าใหญ่ ประจำปี 2562 ในวันที่ 6 กันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารและอาหารว่างสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (ลานเอนกประสงค์หน้าสำนักงาน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  ก.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่าง สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อทำโรงเรือนเพาะชำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2562
จ้างเหมาตรวจเช็คบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ( จาน,แก้ว ฯลฯ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ( น้ำยาล้างจาน,น้ำยาถูพื้น และอุปกรณ์ทำความสะอาดอื่นๆ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บธ ๒๐๔๒ ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง