วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ก.ค. 2563
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ตามโครงการปลูกไผ่ล้านต้นหน้าฝนปีนี้ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร จากไร่นางสำราญ อุสิงห์ ถึงไร่นางบุญน้วม ชำนาญพล หมู่ ๕ บ้านโนนศรีทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนสู่แหล่งพื้นที่การเกษตรโดยลงหินคลุก จากบ้านนางพินิจ เฉลิมมิตรถึงไร่นายสริด พันธ์หนองเป็ด หมู่ ๓ บ้านโนนสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
ซื้อเครื่องไทยธรรมผ้าอาบน้ำฝนตามโครงการวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
จ้างเหมาจัดเตรียมรถเครื่องเสียงขบวนแห่เทียนพรรษา ตามโครงการกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
ซื้อน้ำดื่ม,น้ำแข็งสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
จ้างเหมาจัดเตรียมและตกแต่งรถขบวนแห่เทียนพรรษา ตามโครงการกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์ LED TV แบบ SMART TV เพื่อใช้ในกิจการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร ชนิดถุง สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง