วันที่
ชื่อเรื่อง
30  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการปลูกไผ่ล้านต้นหน้าฝนปีนี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2563
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ ตามโครงการปลูกไผ่ล้านต้นหน้าฝนปีนี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการ ปลูกไผ่มงคลล้านต้นหน้าฝนปีนี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2563
จ้างโครงการขยายท่อน้ำประปา pvc ภายในหมู่บ้าน หมู่ ๑๑ บ้านห้วยโกเตี้ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง คุ้มโนนหัวนา หมู่ ๙ บ้านห้วยเชือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2563
จ้างโครงการขยายท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร ท่อ pvc จ่ายน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตร จากคลองดาดนานายลี สิทธิวษา ถึงนานายหล่าพุฒ ชัยนา หมู่ ๘ บ้านโนนศิลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายทดน้ำ คสล. แบบล้นผ่าน กั้นลำเจา หมู่ ๘ บ้านโนนศิลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  เม.ย. 2563
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง