วันที่
ชื่อเรื่อง
8  พ.ค. 2563
จ้างโครงการขยายท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร ท่อ pvc จ่ายน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตร จากนานายบุญเส็ง เทพตาแสง ถึงนานายเดช ชูวัฒ บ้านห้วยโกเตี้ย หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2563
ซื้อไข่ไก่ตามโครงการ การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2563
ซื้อเมล็ดพันธุ์ผัก,กิ่งพันธ์ุขนุนและกิ่งพันธุ์มะนาวตามโครงการ การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการ การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2563
จ้างเหมาจัดเตรียมเครื่องเสียง ตามโครงการปลูกไผ่ล้านต้นหน้าฝนปีนี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการปลูกไผ่ล้านต้นหน้าฝนปีนี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2563
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ ตามโครงการปลูกไผ่ล้านต้นหน้าฝนปีนี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการ ปลูกไผ่มงคลล้านต้นหน้าฝนปีนี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง