วันที่
ชื่อเรื่อง
4  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2562
จ้างเหมารถปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยมุงหลังคาอาคาร ๒ ด้านทิศเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยจ้างเหมาติดกันสาดแยกเป็นสองด้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยจ้างเหมาถมดินปรับพื้นบริเวณภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2562
จ้างเหมาถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำเด็กเล็กภายในอาคาร ๒ จำนวน ๑ ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2562
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยมุงหลังคาเชื่อมต่ออาคาร 1 กับอาคาร 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง