วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ทรายอะเบท,น้ำยาเคมีพ่นหมอกควัน) เพื่อใช้ในการกำจัดลูกน้ำ ยุงลาย และป้องกันโรคไข้เลือดออกภายในเขตตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนสู่แหล่งพื้นที่การเกษตรโดยลงหินคลุก หมู่ ๗ บ้านภูนกเขียน สายนานายบัวภา ลาดขามป้อม ถึงฝายดินห้วยข่าเฒ่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.พ. 2563
จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.พ. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ผู้บริหาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.พ. 2563
เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ตเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.พ. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนสู่แหล่งพื้นที่การเกษตรโดยลงหินคลุก หมู่ ๗ บ้านภูนกเขียน สายหน้าโรงเรียนภูนกเขียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2563
จ้างโครงการขยายท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร ท่อ pvc จ่ายน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตรจากนานายแดง หีบแก้ว ถึงนานายสุพิศ นุชแจ้งยงค์ หมู่ ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามโครงการ อบต.สัญจรให้บริการประชาชน ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร หมู่ ๗ บ้านภูนกเขียน สายที่ ๑ จากโรงเรียนบ้านภูนกเขียน ถึง บ้านโนนมะค่า สายที่ ๒ สำนักเขาอินทร์แปลงถึงบ้านโนนมะค่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร หมู่ ๑๑ บ้านห้วยโกเตี้ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง