วันที่
ชื่อเรื่อง
16  มี.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้าง ก.ศ.น. ตำบลท่าใหญ่ หมู่ ๑๐ บ้านโนนสำราญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาให้กับหมู่บ้าน ทั้ง 11 หมู่บ้านภายในตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดบ้านนายสุภาพ บุษผารัตน์นังถึงบ้านนางเพ็ญ ผลไธสง หมู่ ๙ บ้านห้วยเชือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๑ บ้านห้วยโกเตี้ย บ้านนายเชษฐา ถึงหมู่ ๙ บ้านห้วยเชือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2563
ซื้อเวชภัณฑ์ยาสำหรับนักกีฬาเพื่อใช้ในการแข่งขันตามโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนท่าใหญ่เกมส์ ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการแข่งขันฯตามโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนท่าใหญ่เกมส์ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2563
ซื้อถ้วยรางวัล ตามโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนท่าใหญ่เกมส์ ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2563
ซื้อเครื่องดื่ม น้ำแข็งฯลฯ ตามโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนท่าใหญ่เกมส์ ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2563
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่และสนามแข่งขันกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนท่าใหญ่เกมส์ ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง