วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ภายในตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียน สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมอาหารว่างตามโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2563
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร หมู่ ๕ บ้านโนนศรีทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมประตูทางเข้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ตามโครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเล่นเกมส์และจัดกิจกรรมตามโครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
ซื้อของรางวัลสำหรับชุดแสดงบนเวทีและผู้ร่วมกิจกรรมเล่นเกมส์ตามโครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง