วันที่
ชื่อเรื่อง
7  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอยภายในตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถขุดตีนตะขาบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการรณรงค์ป้องกันการเกิดโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา ( COVID-19 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เพื่อใช้ในการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา ( COVID-19 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ( COVID-19 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ประกาศ พรบ.ควบคุมโรคติดต่อและประกาศจังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ทำการ อบต.ท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องวงจรปิด ( CCTV ) พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรมตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา ( COVID-19 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง