วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการแข่งขันฯตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2563
ซื้อถ้วยรางวัลตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2563
ซื้อชุดกีฬาสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2563
ซื้อเครื่องดื่มฯตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนสู่แหล่งพื้นที่การเกษตรโดยลงหินคลุก สายสามแยกโนนศรีทองถึงนานางสาคร กลางเมืองขวา หมู่ ๔ บ้านโนนศรีสง่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนสู่แหล่งพื้นที่การเกษตรโดยลงหินคลุกสายนานายทวี ดาหนองเป็ดถึงนานายเพชร ทองหนองเป็ด หมู่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2563
จ้างออกแบบและรับรองแบบแปลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุซ่อมแซมระบบประปา ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง