วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน ( เครื่องปั้มลม ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน ( เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ( เตาแแก็ส ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาถ่ายเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปีและร่างข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
จ้างเหมาตรวจเช็คบำรุงรักษารถบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างหอถังประปาภายในที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้าเพื่อใช้ในกิจการสำนักปลัด องคืการบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
ซื้อเก้าอี้สำนักงาน (เก้าอี้ผู้บริหาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง