วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.พ. 2562
จ้างโครงการขยายท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร ท่อ PVC จ่ายน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตร จากนา นายสำอางพันธ์พุฒ ? นา นายบุญทัน แสงแก้ว หมู่ 9 บ้านห้วยเชือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ประจำเตาเผาขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ 1 บ้านหนองเป็ด สายบ้านนางหนูกัน สีหาคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ 1 บ้านหนองเป็ด สายบ้านนางหม้อ เหมเมืองกลาง ถึงบ้านนางบุญลำ ดีหนองเป็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2562
ซื้อครุภัณฑ์ตู้ทำน้ำเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2562
ซื้อโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2562
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (ลานเอนกประสงค์หน้าสำนักงาน)
26  ธ.ค. 2561
จ้างจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (ปฏิทินปี ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรังบางช่วง-บางตอน เข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ ๑๑ บ้านห้วยโกเตี้ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบางช่วง-บางตอนสู่พื้นที่การเกษตร บ้านโนนสะอาด หมู่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง