วันที่
ชื่อเรื่อง
9  พ.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๐ บ้านโนนสำราญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2561
ก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.63-002 สายบ้านโนนศิลา หมู่ที่ 8 ? บ้านโนนศรีทอง
11  ต.ค. 2561
ก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.63-001 สายบ้านโนนสำราญ หมู่ 10 ? บ้านภูนกเขียน
24  ก.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๘ บ้านโนนศิลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างหอประปา หมู่ ๒ บ้านห้วยข่าเฒ่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างโรงตากขยะ อบต.ท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 บ้านโนนมะค่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำน้ำเจา หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 บ้านโนนมะค่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง