วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ม.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมประตูทางเข้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ตามโครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเล่นเกมส์และจัดกิจกรรมตามโครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
ซื้อของรางวัลสำหรับชุดแสดงบนเวทีและผู้ร่วมกิจกรรมเล่นเกมส์ตามโครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการแข่งขันกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬา อปท.สัมพันธ์ ครั้งที่ 18 ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2563
ซื้อถ้วยรางวัลสำหรับการแข่งขันกีฬา ?อปท.สัมพันธ์? ครั้งที่ 18 ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาสำหรับนักกีฬาใช้ในการฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬา อปท.สัมพันธ์ ครั้งที่ 18ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการแข่งขันกีฬา อปท.สัมพันธ์ ครั้งที่ 18 ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง