วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ก.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11 บ้านห้วยโกเตี้ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 บ้านโนนศรีสง่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 บ้านห้วยเชือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 บ้านหนองเป็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 บ้านห้วยข่าเฒ่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2561
ซื้อประชารัฐร่วมใจ สร้างฝายมีชีวิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดย จ้างเหมาจัดทำอ่างล้างหน้า แปรงฟัน อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอาคาร 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพโนนสะอาด หมู่ ๑๑ บ้านห้วยโกเตี้ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านโนนสะอาด หมู่ ๓ เชื่อมบ้านห้วยเชือก หมู่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง