วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ก.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๘ บ้านโนนศิลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างหอประปา หมู่ ๒ บ้านห้วยข่าเฒ่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างโรงตากขยะ อบต.ท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 บ้านโนนมะค่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำน้ำเจา หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 บ้านโนนมะค่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11 บ้านห้วยโกเตี้ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 บ้านโนนศรีสง่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 บ้านห้วยเชือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 บ้านหนองเป็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง