วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ม.ค. 2563
จ้างเหมาการจัดพิธีเปิด-ปิด ตามโครงการแข่งขันกีฬา อปท.สัมพันธ์ ครั้งที่ 18 ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2563
จ้างเหมาจัดเตรียมสนามแข่งขันกีฬาและจัดเตรียมสถานที่สำหรับพิธีเปิด-ปิด, ตามโครงการแข่งขันกีฬา อปท.สัมพันธ์ ครั้งที่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร หมู่ ๓ บ้านโนนสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร หมู่ ๑๐ บ้านโนนสำราญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร หมู่ ๑ บ้านหนองเป็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
ซื้ออาหารว่าง,เครื่องดื่ม ฯลฯ ตามโครงการจุดตรวจและบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการจุดตรวจและบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมแซมบำรุงรักษารถขุดตีนตะขาบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ หมายเลขทะเบียน ตค 8176 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นตามโครงการจัดทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง