วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ก.ค. 2562
ซื้อเครื่องดื่มตามโครงการถนนสวย คลองน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการโครงการถนนสวย คลองน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2562
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.แบบผ่าซีก ร่องระบายน้ำ หมู่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2562
จ้างเหมาตกแต่งรถขบวนแห่เทียนพรรษา จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2562
ซื้อเครื่องไทยธรรมผ้าอาบน้ำฝนตามโครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2562
จ้างเหมาปรกะกอบอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2562
ชุดฝึกปฏิบัติการสำหรับผู้เข้าร่วมฝึกอบรมตามดครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.ท่าใหญ่
9  ก.ค. 2562
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่พร้อมเครื่องเสียงตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.ท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุฝึกปฎิบัติตามดครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.ท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง