วันที่
ชื่อเรื่อง
26  พ.ย. 2562
จ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต จากบ้านนายบรรเจิด โครักษา ถึงบ้านนายสมบูรณ์ ระคำภา หมู่ ๑๑ บ้านห้วยโกเตี้ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2562
จ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต จากบ้านนายเดช พาขลุยถึงบ้านนายแหลม กุลวิเศษ หมู่ ๑ บ้านหนองเป็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์/ปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสังวาล เชื้อชัย ถึงบ้านนายคำชัย นาคูณ หมู่ ๑๐ บ้านโนนสำราญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายคำดี ศรีพลเล่ห์ ถึงบ้านนายปรีชา พันธ์หนองเป็ด หมู่ ๕ บ้านโนนศรีทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่าง สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2562
จ้างเหมาขนย้ายรถขุดตีนตะขาบจากที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ เพื่อไปปฏิบัติงานตามโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน บ้านโนนศรีทอง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2562
จ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต จากบ้านนายสุชาติ เทือกหันถึงบ้านนายลิ พันธุ์หนองเป็ด หมู่ ๑๐ บ้านโนนสำราญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2562
จ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต จากบ้านนายสมาน แสงสุดตาถึงบ้านนายสุริยะ คำสีทา หมู่ ๔ บ้านโนนศรีสง่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2562
จ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต จากบ้านนายลิ พันธุ์หนองเป็ดถึงบ้านนายทองแดง ดาหนองเป็ด หมู่๑๐ บ้านโนนสำราญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง