วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.พ. 2567
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่,สนามแข่งขันกีฬาและพิธีเปิด-ปิด ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) นมยูเอชที ขนาดบรรจุ 200 ซีซี รสจืด ชนิดกล่อง สำหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ภายในเขตตำบลท่าใหญ่ ประจำเดือน มีนาคม ถึง พฤษภาคม พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) นมยูเอชที ขนาดบรรจุ 200 ซีซี รสจืด ชนิดกล่อง สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าใหญ่ ประจำเดือน มีนาคม ถึง พฤษภาคม พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2567
ซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ถึง นานายผ่าน บุราณรมย์ บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 10 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวาสนา ดีหนองเป็ด - บ้านนายสุวิทย์ พันธ์หนองเป็ด บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 10 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายจากบ้านนายวงศ์ จันเกิด - ประตูโขงวัดป่าโนนศิลา บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายจากบ้านนายเที่ยง ชัยนา - ที่นายเที่ยง ชัยนา บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านโนนศรีทองถึงบ้านโนนศรีสง่า บ้านโนนศรีสง่า หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง