วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ธ.ค. 2565
ซื้อชุดกีฬา,ชุดวอร์มสำหรับนักกีฬาเพื่อใช้ในการฝึกซ้อมและแข่งขัน ตามโครงการแข่งขันกีฬา อปท.สัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนเพื่อการเกษตร บ้านโนนมะค่า หมู่ที่ 6 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 7 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.63-005 สายบ้านโนนศรีทอง หมู่ที่ 5 ถึง บ้านโนนศรีสง่า หมู่ที่ 4 ตำบลท่าใหญ่ กว้าง 6 เมตร ยาว 2,400 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 14,400 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนเพื่อการเกษตร บ้านห้วยข่าเฒ่า หมู่ที่ 2 ตำบลท่าใหญ๋ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 5 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์เครื่องปรินท์เตอร์กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ต.ค. 2565
จ้างเหมาตรวจวัดคุณภาพอากาศอากาศเตาเผาขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2565
จ้างเหมาจัดเตรียมขบวนฟ้อนรำในขบวนแห่และผู้ถือป้ายเพื่อเข้าร่วมขบวนแห่ตามโครงการจัดกิจกรรมประเพณีบุญกระธูป ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2565
จ้างเหมาจัดเตรียมรถยนต์ติดเครื่องเสียงเพื่อเข้าร่วมขบวนแห่ ตามโครงการจัดกิจกรรมประเพณีบุญกระธูปออกพรรษา ประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง