วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ธ.ค. 2562
ซื้อผ้าประดับสำหรับตกแต่ง ตามโครงการพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ ๖ บ้านโนนมะค่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่และสนามแข่งขันกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต จากบ้านนายคนึง ครองวงค์ ถึงโรงเรียนราฎษ์บำรุง หมู่ ๖ บ้านโนนมะค่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต จากบ้านนางหม้อ เหมเมืองกลาง ถึงบ้านนายแหลม กุลวิเศษ หมู่ ๑ บ้านหนองเป็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะหมู่บูชา จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (ลานเอนกประสงค์หน้าสำนักงาน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26  พ.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์,ปริ้นเตอร์ ในส่วนของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง