วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2562
จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศสำหรับผู้เข้าร่วมอบรมศึกษาดูงานตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่าง สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ในวันที่ 25 กันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ( TONER ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำไร้ท่อ ระบบธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิด บ้านโนนสะอาด หมู่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ( เครื่องดูดฝุ่น ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน ( เครื่องปั้มลม ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน ( เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ( เตาแแก็ส ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง