วันที่
ชื่อเรื่อง
5  พ.ย. 2562
จ้างจ้างวิศวกรออกแบบและรับรองแบบแปลนเกี่ยวกับงานก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2562
จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมแซมรถขุดตีนตะขาบ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมอาหารว่างและเครื่องด่ื่มตามโครงการส่งเสริมการปลูกไม้ผลและการทำเกษตรอินทรีย์เพื่อทดแทนการพืชเชิงเดี่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
ซื้อน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมขบวนแห่ ตามโครงการจัดงานประเพณีบุญกระธูป ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาจัดทำต้นกระธูปและประดับตกแต่งภูมิทัศน์รอบต้นกระธูป ตามโครงการกิจกรรมประเพณีบุญกระธูปประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำประดับตกแต่งรถวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเข้าร่วมขบวนแห่ ตามโครงการกิจกรรมประเพณีบุญกระธูป ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำต้นกระธูปและประดับตกแต่งภูมิทัศน์รอบต้นกระธูป ตามโครงการกิจกรรมประเพณีบุญกระธูปออกพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาจัดเตรียมรถติดเครื่องเสียงเพื่อเข้าร่วมขบวนแห่ ตามโครงการจัดงานประเพณีบุญกระธูปประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาจัดเตรียมขบวนนางรำและผู้ถือป้ายเพื่อเข้าร่วมขบวนแห่ตามโครงการจัดงานประเพณีบุญกระธูป ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาจัดทำประดับตกแต่งรถบุปผชาติ เพื่อเข้าร่วมขบวนแห่ตามโครงการกิจกรรมประเพณีบุญกระธูป ประจำปี พ.ศ.2562 ณ ที่ว่าการอำเภอหนองบัวแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง