วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในกิจของกองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณภายในตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถขุดตีนตะขาบ (แบตเตอร์รี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรืรี่) รถยนต์ส่วนกลางองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ หมายเลขทะเบียน กข 9910 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสตำบลท่าใหญ่ ประจำปี 2562 ในวันที่ 6 กันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารและอาหารว่างสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (ลานเอนกประสงค์หน้าสำนักงาน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  ก.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่าง สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อทำโรงเรือนเพาะชำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2562
จ้างเหมาตรวจเช็คบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง