วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.ย. 2562
ซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์เพื่อใช้ในกองสวัสดิการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
ซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์เพื่อใช้ในกิจของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
ซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุโครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน ราชินี ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) นมUHT ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซีซี รสจืดชนิดกล่อง สำหรับโรงเรียนภายในเขตตำบลท่าใหญ่ สำหรับเดือนตุลาคม 2562 (นมปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) นม UHT รถจืด ขนาดบรรจุ 200 ซีซี รสจืด ชนิดกล่อง สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
จ้างจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน เพื่อรับ - ส่งผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้อเพื่อใช้ในกิจของ กองการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน (เครื่องเขียน) เพื่อใช้ในกิจของ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง