วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อทำโรงเรือนเพาะชำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2562
จ้างเหมาตรวจเช็คบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ( จาน,แก้ว ฯลฯ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ( น้ำยาล้างจาน,น้ำยาถูพื้น และอุปกรณ์ทำความสะอาดอื่นๆ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บธ ๒๐๔๒ ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2562
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ตามโครงการกิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2562
ซื้อพันธุ์กล้าไม้ตามโครงการกิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2562
ซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง กาแฟ โอวัลติน ขนม ตามดครงการกิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการกิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระพรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง