วันที่
ชื่อเรื่อง
28  มิ.ย. 2562
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์เลเซอร์ สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์เลเซอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ กองสวัสดิการ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร ชนิดถุง สำหรับโรงเรียนภายในเขตตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันตามโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับผู้ประสบภัยเหตุภัยธรรมชาติ (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อช้ในกิจกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในกิจของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในส่วนของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง