วันที่
ชื่อเรื่อง
18  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในกิจของกองการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในส่วนของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2562
จ้างตรวจเช็คและซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภััณฑ์เครื่องปรับอากาศ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2562
จ้างเหมารถปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยมุงหลังคาอาคาร ๒ ด้านทิศเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยจ้างเหมาติดกันสาดแยกเป็นสองด้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยจ้างเหมาถมดินปรับพื้นบริเวณภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง