วันที่
ชื่อเรื่อง
16  พ.ค. 2562
จ้างเหมาถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำเด็กเล็กภายในอาคาร ๒ จำนวน ๑ ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2562
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยมุงหลังคาเชื่อมต่ออาคาร 1 กับอาคาร 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่าง ตามโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2562
จ้างเหมาทำความสะอาด ตกแต่งจัดสถานที่ตามดครงการประเพณีบุญบั้งไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2562
จ้างรถเครื่องเสียงขบวนแห่บุญบั้งไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำประดับตกแต่งรถแห่บั้งไฟและขบวนฟ้อนรำ ตามโครงการประเพณีบุญบั้งไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อนำไปซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ ตามรายละเอียดแนบท้ายใบสั่งซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2562
ซื้อแบตเตอรี่วิทยุสื่อสารและแท่นชาร์ตแบตเตอรี่สื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง