วันที่
ชื่อเรื่อง
21  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในกิจของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในส่วนของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในกิจของกองการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในส่วนของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2562
จ้างตรวจเช็คและซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภััณฑ์เครื่องปรับอากาศ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2562
จ้างเหมารถปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยมุงหลังคาอาคาร ๒ ด้านทิศเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง