วันที่
ชื่อเรื่อง
8  พ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อนำไปซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ ตามรายละเอียดแนบท้ายใบสั่งซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2562
ซื้อแบตเตอรี่วิทยุสื่อสารและแท่นชาร์ตแบตเตอรี่สื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร สายข้างรางส่งน้ำ หมู่ ๘ บ้านโนนศิลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ รัชกาลที่ ๑๐ พร้อมอุปกรณ์ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2562
ซื้อโครงการสร้างฝายมีชีวิตเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อผ้าใบเต้นท์สนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนสู่พื้นที่การเกษตรโดยการลงหินคลุก สายสะพานท่าควาย - นานายจันลา ภูมิหนองเป็ด หมู่ 10 บ้านโนนสำราญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนสู่พื้นที่การเกษตรโดยการลงหินคลุก สายข้างวัดป่าสันติธรรม หมู่ ๙ บ้านห้วยเชือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง