วันที่
ชื่อเรื่อง
17  เม.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนสู่พื้นที่การเกษตรโดยการลงหินคลุก สายนานายผ่อง ผ่องอาสา - นานางลำดวน ถาวงค์กลาง หมู่ ๒ บ้านห้วยข่าเฒ่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนสู่พื้นที่การเกษตรโดยการลงหินคลุก สายนานายคณิต คำสีทา-นานางลำดวล ถาวงค์กลาง หมู่ ๒ บ้านห้วยข่าเฒ่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างบ้านนางสุชิต แสนโสภา หมู่ ๒ บ้านห้วยข่าเฒ่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนสู่พื้นที่การเกษตรโดยการลงหินคลุก สายต่อจาก คสล.บ้านนายเชษฐา รักษาบุญ-นานางจอมศรี แสนเมือง บ้านห้วยโกเตี้ย หมู่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนสู่พื้นที่การเกษตรโดยการลงหินคลุก สายสะพานข้ามลำน้ำเจา - นานายบุญ อินเจริญ บ้านโนนสะอาด หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนสู่พื้นที่การเกษตรโดยการลงหินคลุก สายนานายบุญชม เนื่องแก้ว-นานายชุมพล คำพร บ้านโนนศรีสง่า ม.4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางปอเรียน แถมยิ้ม - บ้านนายสุดี ดาบภูเขียว บ้านโนนศรีสง่า หมู่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายทดน้ำ คสล.แบบล้นผ่าน (กั้นลำน้ำเจา) หมู่ ๑๐บ้านโนนสำราญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายรณชัย ปลื้มสุด - นางอรุโณทัย สมเพชร หมู่ ๑๐ บ้านโนนสำราญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2562
จ้างโครงการขยายท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร pvc จ่ายน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตร จากนานายน้อย เฮ้ามาชัย-นานายเที่ยง ติวไธสง หมู่ 11 บ้านห้วยโกเตี้ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง