วันที่
ชื่อเรื่อง
15  มี.ค. 2562
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายทดน้ำ คสล.แบบล้นผ่าน (กั้นลำน้ำเจา) หมู่ ๑ บ้านหนองเป็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรเสริมทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านนางสังวาล อุปราช-บ้านนายบัวภา ลาดขามป้อม บ้านภูนกเขียน หมู่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2562
จ้างโครงการขยายท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร ท่อ PVC จ่ายน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตร จากนานายแอ ชัยนา ? นานายสินสมุทร์ ขึ้นนกค้ม บ้านห้วยเชือก หมู่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2562
จ้างโครงการขยายท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร ท่อ PVC จ่ายน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตร จากนา นายสำอางพันธ์พุฒ ? นา นายบุญทัน แสงแก้ว หมู่ ๙ บ้านห้วยเชือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรเสริมทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านแม่ทองคำ หาญวงค์ ถึงบ้านนายสุเทพ ทนศรี หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรเสริมทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายข้างวัดสว่างธรรมรามด้านทิศตะวันออก หมู่ 3 บ้านโนนสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรเสริมทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านนางคำฝาย ถึงที่นายแดง วรรณชัย หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง