วันที่
ชื่อเรื่อง
22  พ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2561 - เดือน ธํนวาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.63-001 สายบ้านโนนสำราญ หมู่ 10 ? บ้านภูนกเขียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  พ.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.63-002 สายบ้านโนนศิลา หมู่ที่ 8 ? บ้านโนนศรีทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  พ.ย. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงถนนสู่พื้นที่การเกษตรโดยการลงหินคลุก หมู่ ๒บ้านห้วยข่าเฒ่า สายข้างวัดป่าท่าช้าง ? นานายประเทิม อินแถลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงถนนสู่พื้นที่การเกษตรโดยการลงหินคลุกหมู่ 4 สายนานายทองประสิทธิ์ สวสสดี -นานายบุญเลิศ ชำนาญพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงถนนสู่พื้นที่การเกษตรโดยการลงหินคลุกหมู่ ๕ สายนานายกองงัน สองสี - นานายฉลอง คำเรืองศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๐ บ้านโนนสำราญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2561
ก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.63-002 สายบ้านโนนศิลา หมู่ที่ 8 ? บ้านโนนศรีทอง
11  ต.ค. 2561
ก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.63-001 สายบ้านโนนสำราญ หมู่ 10 ? บ้านภูนกเขียน