องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th
 
 
 


การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 23 สิงหาคม 2562


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่  อำเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ  ประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2  เวลา  09.00 น.  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่