องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th
 
 
 


การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่  อำเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ  ประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ครั้งที่ 1  เวลา  09.00 น.  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่