วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ก.พ. 2562
ซื้อครุภัณฑ์ตู้ทำน้ำเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2562
ซื้อโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2562
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (ลานเอนกประสงค์หน้าสำนักงาน)
26  ธ.ค. 2561
จ้างจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (ปฏิทินปี ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรังบางช่วง-บางตอน เข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ ๑๑ บ้านห้วยโกเตี้ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบางช่วง-บางตอนสู่พื้นที่การเกษตร บ้านโนนสะอาด หมู่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบางช่วง-บางตอนสู่พื้นที่การเกษตร บ้านห้วยเชือก หมู่๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบางช่วง-บางตอนสู่พื้นที่การเกษตร บ้านห้วยข่าเฒ่า หมู่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการซ่อมถนนลูกรังบางช่วง - บางตอนสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ ๗ บ้านภูนกเขียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการซ่อมถนนลูกรังบางช่วง - บางตอนสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ ๖ บ้านโนนมะค่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง