วันที่
ชื่อเรื่อง
22  มิ.ย. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงถนนสู่พื้นที่การเกษตรโดยการลงหินคลุก หมู่ 5 บ้านโนนศรีทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมฝาย แบบ มข.๒๕๒๗ หมู่ ๕ บ้านโนนศรีทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2561
จ้างโครงการขยายท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร ท่อพีวีซี จ่ายน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตร จากนานางสมหมาย ลบไธสง ? นา นายวิชาญ พันธ์หนองเป็ด หมู่ 11 บ้านห้วยโกเตี้ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง