วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรังบางช่วง-บางตอน เข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านโนนศรีทอง หมู่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรังบางช่วง-บางตอนสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ ๑ บ้านหนองเป็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบางช่วง บางตอนสู่พื้นที่การเกษตร บ้านโนนศรีสง่า หมู่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบางช่วง บางตอนสู่พื้นที่การเกษตร บ้านโนนสำราญ หมู่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2561
จ้างโครการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ ๘ บ้านโนนศิลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระหว่างเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑-เดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2561 - เดือน ธํนวาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.63-001 สายบ้านโนนสำราญ หมู่ 10 ? บ้านภูนกเขียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  พ.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.63-002 สายบ้านโนนศิลา หมู่ที่ 8 ? บ้านโนนศรีทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  พ.ย. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงถนนสู่พื้นที่การเกษตรโดยการลงหินคลุก หมู่ ๒บ้านห้วยข่าเฒ่า สายข้างวัดป่าท่าช้าง ? นานายประเทิม อินแถลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง