วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.ค. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดย จ้างเหมาจัดทำอ่างล้างหน้า แปรงฟัน อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอาคาร 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพโนนสะอาด หมู่ ๑๑ บ้านห้วยโกเตี้ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านโนนสะอาด หมู่ ๓ เชื่อมบ้านห้วยเชือก หมู่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านหมอสำรวย คชลัย-โรงเรียนบ้านโนนสะอาด หมู่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงถนนสู่พื้นที่การเกษตรโดยการลงหินคลุก สายบ้านนายม้วน แสงสุวรรณ-นานายบัวลัย นาสมพงษ์ หมู่ 11 บ้านห้วยโกเตี้ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงถนนสู่พื้นที่การเกษตรโดยการลงหินคลุก หมู่ 5 บ้านโนนศรีทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมฝาย แบบ มข.๒๕๒๗ หมู่ ๕ บ้านโนนศรีทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2561
จ้างโครงการขยายท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร ท่อพีวีซี จ่ายน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตร จากนานางสมหมาย ลบไธสง ? นา นายวิชาญ พันธ์หนองเป็ด หมู่ 11 บ้านห้วยโกเตี้ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง