องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th
 
 
 


ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอาย เพื่อขับเคลื่อนดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


วันที่ 8 มิถุนายน 2565 นายเทพรัตน์  ตันตยานนท์ นายอำเภอหนองบัวแดง , นางสาววนิษฐา  ฦาปัญญา ท้องถิ่นอำเภอหนองบัวแดง , คณะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. และทีมพี่เลี้ยง​ พร้อมประชาชนจิตอาสา มอบวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอาย เพื่อขับเคลื่อนดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ เป็นเงิน 22,500 บาท ให้กับนายวงษ์  จันเกิด อายุ 80 ปี บ้านเลขที่ 8 หมู่ 8 ต.ท่าใหญ่ อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

2022-11-21
2022-10-13
2022-09-29
2022-09-21
2022-09-17
2022-09-15
2022-09-15
2022-09-13
2022-09-09
2022-09-06