องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th
 
 
 


การจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ ประจำเดือน สิงหาคม 2565


วันที่ 4 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่  นำโดย  นายโกสิต บุญเสนา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้าง  กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ได้ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ ตามนโยบายรัฐบาลในงบประมาณปี 2565 ในเดือนสิงหาคม 2565

2022-09-29
2022-09-21
2022-09-17
2022-09-15
2022-09-15
2022-09-13
2022-09-09
2022-09-06
2022-08-25
2022-08-12