องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th
 
 
 


กองทุนถวายช้างแด่เจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2565 (สมบทส่งเสริมอาชีพผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส)


วัน พฤหัสบดี ที่ 29 กันยายน 2565 กองทุนถวายช้างแด่เจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2565 (สมบทส่งเสริมอาชีพผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส) ตามโครงการจัดการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

2022-11-21
2022-10-13
2022-09-29
2022-09-21
2022-09-17
2022-09-15
2022-09-15
2022-09-13
2022-09-09
2022-09-06