องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th
 
 
 


ประชุมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย ในการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปา"


วัน พุธ ที่ 26 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ ได้มีการประชุมคณะกรรมประปา โดยศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา สสอ สสจ. และ รพ.ส.ต.ในพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการควบคุมคุณภาพน้ำประปา” ประจำปีงบประมาณ 2566 วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย และสร้างความเข้มแข็งด้านการจัดการคุณภาพน้ำประปาประจำหมู่บ้านให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาที่ดื่มได้ โดยมี เทศบาลหนองบัวแดง อบต.หนองแวง อบต.วังชมภู อบต.นางแดด

2023-06-02
2023-05-18
2023-04-27
2023-04-26
2023-04-20
2023-04-11
2023-04-07
2023-04-05
2023-04-04
2023-03-30