องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th

 
 
 


โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน "ทัศนศึกษา"


วันที่ 18 สิงหาคม 2566 โดยนายโกสิต บุญเสนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ มอบหมายให้ นางสุเพียบ หมายกล้า หัวหน้า ศพด.อบต.ท่าใหญ่ , นางนฤมล ไวแสน นักวิชาการศึกษา และครู ศพด. เพื่อนำเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ ไปทัศนศึกษา ณ ศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว และน้ำผุดทับลาวอำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ เพื่อให้เด็กเล็กได้เรียนรู้ธรรมชาติรู้จักชนิดของสัตว์ป่า ได้พัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา

2024-03-22
2024-03-22
2024-02-06
2024-02-01
2023-09-26
2023-09-23
2023-09-17
2023-09-06
2023-08-18
2023-08-17