องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th

 
 
 


โครงการ อบต.สีขาว องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่


วันอังคารที่ 26 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ นำโดยนายโกสิต บุญเสนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ วิทยากร นายเกรียงศักดิ์ กองเงินนอก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนศรีสง่า สมาชิกสภาฯ อบต.ท่าใหญ่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครูพร้อมนักเรียน กำนันตำบล/ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมประชาชน พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.ท่าใหญ่ ร่วมดำเนินการตามโครงการ อบต.สีขาว เพื่อให้เกิดการร่วมมือร่วมใจของหน่วยงานของรัฐ,องค์กรชุมชน และประชาชนในพื้นที่ในการป้องกันยาเสพติด เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายขอยาเสพติดสู่เด็กและเยาวชนประชาชน เพื่อสนับสนุนการป้องกันยาเสพติด ตามนโยบายของรัฐบาล และเพื่อให้ตำบลท่าใหญ่เป็นตำบลสีขาว ปลอดยาเสพติด

2024-03-22
2024-03-22
2024-02-06
2024-02-01
2023-09-26
2023-09-23
2023-09-17
2023-09-06
2023-08-18
2023-08-17