องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

นายระพีพัฒน์   วงศ์น้ำนอง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่
โทร :  087-0307290

นางชาลิสา   บุญเสนา
นางสาวเทวี    แก่นท้าว
-ว่าง-
หัวหน้าสำนักงานปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายระพีพัฒน์ วงค์น้ำนอง
นายระพีพัฒน์ วงค์น้ำนอง
รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม