องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th
 
 
สำนักงานปลัด


นายระพีพัฒน์ วงค์น้ำนอง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมรักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่
โทร :  087-0307290

นางชาลิสา  บุญเสนา
  หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวณฐมน คะณะยอด นายนพดล  พลธรรม จ.ส.ต.ตุลา ผู้นวนงาม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวศิริพร  สมบัติหล้า


ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายเปรมศัก  ปีมะนาว
นายสำเนาว์  ขุนแสน
นายบุญถม  มาตรสงคราม
พนักงานขับรถขุดตีนตะขาบ
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์
นักการภารโรง