องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th
 
 
กองคลัง

นางสาวเทวี      แก่นท้าว
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
 
 
 

  

นางสาวเทวี แก่นท้าว

นางสาวพิมพ์อัปสร  ลครพล

นางสาวกัลยากร  คำเรืองศรี
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินฯ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
 
 
 
 
 
 
 

 นายปริญญา สร้อยสูงเนิน


 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ