องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th
 
 
กองช่าง

นางนฤชล  พิมเพ็ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการรักษาราชการแทน
  ผู้อำนวยการกองช่างนายธีระวัฒน์  หาญแท้

  นายช่างโยธา