องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th
 
 
กองการศึกษา


นางชาลิ  บุญเสนา
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการผู้อำนวยการกองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางแสงรุ่ง ปราณีบุตร
นางสุเพียบ   หลงนาม 
นางสุภารัตน์   นามวิบูลย์
ครู คศ.1
ครู คศ.1
ครู คศ.1
นางสาวกัลยกร   คำสีทา
นางปิ่นแก้ว  ป้องโพนทอง 
นางสาววาสนา    เต้หนองเป็ด
ครู ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวจิรภัทร จูมภูเขียว
นางสาวแสงอรุณ   ชาลีวงศ์ 
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก