องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th
 
 
กองสวัสดิการสังคม ฯ
นายระพีพัฒน์ วงค์น้ำนอง


ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นายพิษณุ หลอดคำ

นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการนายไพโรจน์  หมู่หนองสังข์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน