องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th
 
 
กองสาธารณสุขฯ

นายระพีพัฒน์ วงค์น้ำนอง
รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
 
 
นายสำเนียง   วงศชาลี
พนักงานขับรถบรรทุกจัดเก็บขยะ